WAAR IS DIT DOCUMENT VOOR?

De meeste mensen lezen de algemene voorwaarden niet, en dat heeft een reden. Het is vaak tenenkrommend moeilijk geschreven en ellenlang. Ook dat heeft een reden: de meeste leveranciers hebben liever niet dat je het leest. Bij OSI-8 geloven we in “Duidelijk en Transparant” zaken doen, het is zelfs 1 van onze kernwaarden. Het spreekt dan ook voor zich dat we algemene voorwaarden en contracten zo opstellen dat een ieder het begrijpt.

In onze opdrachtbevestiging staan de belangrijkste afspraken. De zaken die wat meer op detail zijn en/of minder vaak voorkomen, hebben we in dit document gezet. Dat betekent wel dat alles dat in dit document staat, ook van toepassing is op alle zaken die we samen doen. Als je zelf ook algemene voorwaarden gebruikt voor jouw bedrijf, dan zijn deze niet van toepassing op
onze samenwerking.

We hebben het in ons bestaan nog niet meegemaakt, maar mocht het zo zijn dat we ruzie krijgen en uiteindelijk naar een rechter gaan, dan zal de rechter hetgeen in dit document staat, zien als afspraken die we hebben gemaakt. Het is dus aan te raden ze wel goed door te lezen, zodat je weet waar je je aan verbindt.

Als dingen afwijken van hoe het hier staat beschreven, dan nemen we die in een aparte overeenkomst op. Dat doen we om discussie te voorkomen.

ONZE SAMENWERKING

Onze samenwerking start als de opdrachtbevestiging is ondertekend of als een van onze Infra Engineeren  bij jullie aan de slag is gegaan. Als we informatie van je nodig hebben om de opdracht tot een succes te maken dan zullen we het aan je laten weten. We vragen je die informatie dan zo snel mogelijk aan ons door te geven.

We hebben graag tevreden klanten en zullen tijdens de samenwerking dan ook ons best doen om zo goed mogelijk te voldoen aan de verwachtingen. Wij leggen de lat hoog in alles wat we doen, mocht het onverhoopt toch zo zijn dat het resultaat tegen valt dan gaan we daar graag over in gesprek en denken we mee over een oplossing. We zijn verder niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij tegenvallende resultaten.

Onze Infra Engineeren behoren tot de beste developers en zijn daarom erg gewild. Gelukkig hebben we een flink team en zal er dus ook veelal één van onze eigen Infra Engineeren invulling gaan geven aan het project. Als het toch blijkt dat we niemand ‘zelf beschikbaar hebben met de juiste kennis, dan zullen we in overleg bekijken of we iemand in kunnen zetten die niet direct bij ons in dienst is. Uiteraard zorgen we er dan voor dat diegene niet onder doet voor een echte Infra Engineer.

Een Infra Engineer wil zijn of haar werk goed doen en daarom vragen we om een goede werkplek te regelen voor de Infra Engineer die bij je aan de slag gaat. De Infra Engineer brengt zelf zijn laptop mee> in dien er gewerkt wordt op jullie lokatie, dan verwachten we een werkplek die in alle redelijkheid voldoet aan de Arbo-richtlijnen.

WAT KOST HET?

In onze opdrachtbevestiging spreken we af welke tarieven van toepassing zijn voor de inzet van de Infra Engineer. Dit is een uurtarief wat we vermenigvuldigen met het aantal uren dat de Infra Engineer voor je werkt. Alle prijzen die we communiceren en afspreken zijn zonder BTW.

In de opdrachtbevestiging staat het uurtarief voor de Infra Engineer voor de periode die is afgesproken. Soms kan dit uurtarief tussentijds door ons worden aangepast, namelijk:
• als de werkzaamheden/verantwoordelijkheden van de Infra Engineer dermate veranderen dat een ander uurtarief op zijn plaats is;
• op 1 januari van elk kalenderjaar, als we een inflatiecorrectie doorvoeren op onze uurtarieven. Deze is gebaseerd op het inflatiecijfer van het CBS.
• als de (sociale of fiscale) wet- en regelgeving of de toepasselijke ’cao’s zo verandert dat onze kosten stijgen.

FACTUREREN EN BETALEN

Iedere maand krijg je per email een factuur van ons. Die maken we op, op basis van de uren die de Infra Engineer in ons urenregistratiesysteem heeft gezet. We snappen dat je hier enige controle op wilt hebben. Het gaat immers om veel geld. Daarom zit er altijd een overzicht van de gewerkte uren bij, zodat je kunt checken of dit klopt.

We spreken af dat je maximaal 14 dagen na onze factuurdatum betaalt. Je hebt mogelijk even tijd nodig om de factuur te verwerken,
en klaar te zetten. Dit lukt eigenlijk altijd binnen die 14 dagen. Soms gebeurt het wel eens dat je het niet eens bent met de gefactureerde uren en daar nog een discussie over is. En overal worden wel eens fouten gemaakt, dus het kan zijn dat een factuur verkeerd terecht is gekomen. We zullen in dat geval altijd eerst een herinnering sturen.

Als er geen redelijke bezwaren zijn tegen het betalen van de factuur, verwachten we van je dat je deze binnen de afgesproken 14 dagen betaald. We zijn immers geen bank, maar een IT-bedrijf. En als IT-bedrijf willen we graag iedere 25e van de maand de salarissen over kunnen maken naar onze Infra Engineeren. We accepteren daarom ook geen opschorting van een betaling.

Het komt gelukkig zelden voor, maar als we dan nog geen betaling ontvangen hebben, en je bent niet fatsoenlijk met ons in contact getreden met een goede reden, dan vinden wij het niet meer leuk. Omdat het niet onze corebusiness is facturen te innen, zullen we helaas een incassoprocedure starten als er na de herinnering nog niet is betaald. De kosten die we daarvoor maken berekenen we vervolgens aan je door. Dit betekent dat je dan 15% van het originele factuurbedrag + 1% rente per maand extra moet betalen. Zonde geld dus. Als gezegd: het komt zelden voor maar houdt er dus rekening mee dat je hierdoor een stuk meer gaat betalen en we uiteindelijk eigenlijk altijd ons geld krijgen.

SAMENWERKING STOPPEN

We spreken in onze opdrachtbevestiging een termijn af hoe lang de Infra Engineer zal werken aan het project. De opdracht eindigt na verloop van deze afgesproken termijn. We kunnen uiteraard wel een verlenging afspreken. Als dat het geval is, ondertekenen we een nieuwe opdrachtbevestiging. We verwachten het niet, maar het zou natuurlijk kunnen dat of jullie of de Infra Engineer in de tussentijd wil stoppen. Dat kan altijd met een opzegtermijn van 1 kalendermaand, die begint te lopen aan het einde van de kalendermaand. De meeste projecten beginnen per het begin van de maand. We hebben dan de tijd om een nieuw project voor de Infra Engineer te vinden en/of om een nieuwe Infra Engineer voor u te vinden die past bij de opdracht.

STOPPEN BIJ BETALINGSPROBLEMEN

Zoals eerder gezegd betalen wij de Infra Engineer op de 25e, en sturen we een factuur in de eerste week van de volgende maand. Als
een factuur dus een maand open staat hebben wij inmiddels 2 maanden salaris voorgefinancierd. Hierdoor zijn wij altijd scherp op betalingsproblemen.

Wanneer er signalen zijn dat er niet (meer) kan worden betaald voor de diensten van onze Infra Engineer, dan zal de Infra Engineer zijn werkzaamheden direct (zonder opzegtermijn) staken zodat het factuurbedrag niet verder oploopt. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van een betalingsachterstand. Nog vervelender, in de eerste plaats natuurlijk voor jullie, is als er surseance van betaling is aangevraagd, er sprake is van een (dreigend) faillissement of als er beslag is gelegd op het vermogen. Hoe vervelend dit voor jullie ook is, wij willen onze schade dan niet verder op laten lopen en zullen onze Infra Engineer meteen terug trekken, zodat ook direct de opdracht eindigt. Alle uren die tot dat moment zijn gewerkt zullen dan natuurlijk nog wel betaald moeten worden.

AANSPRAKELIJKHEID

De kans dat er om de een of andere reden iets gebeurt waardoor een van ons schade heeft is klein. Maar als het gebeurt dan is het wel handig als we wat dingen hebben afgesproken over aansprakelijkheid. Mocht het zo zijn dat wij aansprakelijk zijn voor schade die er is ontstaan, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde voor de betreffende Infra Engineer op
de betreffende opdracht met een maximum van 6 maanden, daarnaast beperken we het tot maximaal de daadwerkelijke uitkering die onze verzekering zal doen voor het betreffende geval.

Het klinkt heel logisch, maar wij zijn niet aansprakelijk als de schade is ontstaan doordat wij vanuit jullie verkeerde of onvolledige informatie hebben gekregen en ook niet voor indirecte schade zoals winstderving of gevolgschade.

OVERNAME PERSONEEL

Wij kunnen het ons niet voorstellen dat er iemand is die ooit weg zou willen bij OSI-8, maar mocht dat voorkomen dan willen we daar wel wat afspraken over maken.

We kunnen het ons namelijk wel goed voorstellen dat je denkt: “Die Infra Engineer zou ik graag bij ons in dienst willen”. Hoewel we ons dat goed kunnen voorstellen vinden wij het niet netjes als je de Infra Engineer dan direct benadert. Wil je toch 1 van onze Infra Engineeren  benaderen tijdens de periode dat er iemand bij jullie werkt (of tot 1 jaar erna), laat het ons dan even weten. Wij zitten zelf ook in deze business, dus wij snappen heus wel hoe het werkt.

Allerlei schimmige trucks die uitgehaald worden om dan iemand via een ZZP-constructie, een gelieerde BV of via een ander bureau te laten werken vinden wij natuurlijk ook niet OK.

Mocht het nou gebeuren dat 1 van onze collega’s toch graag bij jullie zou willen gaan werken dan zullen we daarover in gesprek
gaan. Hierbij geldt dan in ieder geval het volgende: Mocht de Infra Engineer die bij jullie aan de slag is (geweest) tijdens de bovenstaande periode bij jullie rechtstreeks in dienst komen dan geldt een overnamevergoeding van 450 keer het laats gehanteerde uurtarief voor deze Infra Engineer. Bijvoorbeeld als iemand € 85 per uur kost, betaal je ons een eenmalige fee van 450 uur * € 85,= is € 38.250. Wij zijn dan zeker niet blij, maar willen zowel jou als de Infra Engineer graag tegemoet komen in de wens om samen verder te gaan. Deze genoemde vergoeding moet ook betaald worden als een Infra Engineer op een andere wijze dan in loondienst werkzaamheden voor jou gaat verrichten, op een directe of indirecte manier.

SUBSIDIE

Voor softwareontwikkeling stelt de overheid subsidie ter beschikking voor medewerkers die bijdragen aan deze innovaties: de WBSO-subsidieregeling. Wanneer de werkzaamheden van de Infra Engineer geschikt zijn voor het aanvragen van WBSO-subsidie dan zullen wij die subsidieaanvraag doen. Hier merken jullie niets van, alleen bij een eventuele controle van de instantie die de subsidie uitkeert verwachten wij medewerking vanuit jullie. Openheid over bijvoorbeeld de projectadministratie is dan vereist. Mocht dit voorkomen dan zullen wij natuurlijk alles doen om te zorgen dat jullie hier zo min mogelijk last van hebben.

GEHEIMHOUDING EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

We spreken af dat we informatie die we hebben uitgewisseld, waarvan je kan verwachten dat die vertrouwelijk is, dat we deze niet openbaar maken. Ook zouden we het erg op prijs stellen als je rekening houdt met de privacy van onze Infra Engineeren en daarmee zijn of haar persoonsgegevens verwerkt op een veilige wijze, met voldoende bescherming en alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

De software die door de Infra Engineer wordt gemaakt in jullie opdracht, is van jullie en dus jullie intellectueel eigendom. De Infra Engineer zal tijdens het maken van deze software waarschijnlijk wel nieuwe dingen leren, deze kennis zal hij meenemen vanuit het project en eventueel op andere projecten weer inzetten. Hierbij zal de Infra Engineer zorgen dat er geen vertrouwelijke informatie wordt gedeeld met anderen, zodat jullie concurrenten niet kunnen profiteren van de vertrouwelijke kennis die de Infra Engineer bij jullie heeft opgedaan.

GESCHILLEN

Over het algemeen valt met OSI-8 altijd te praten. Soms gebeurt het echter dat je zo lijnrecht tegenover elkaar staat, om wat voor reden dan ook, dat je er niet uit komt. Omdat er dan toch een oplossing moet komen vragen we dan een onafhankelijk derde persoon eens naar de zaak te kijken. In Nederland is dat gelukkig goed geregeld (al kan het soms wel heel lang duren). Soms moet de rechter er aan te pas komen en dan spreken we nu al af dat we dan naar de rechter in Rotterdam gaan. Alle geschillen die we dan hebben worden dan getoetst aan het Nederlands Recht, omdat deze van toepassing is op onze samenwerking. We gaan er echter vanuit dat dat nooit nodig is!

Op onze website kun je altijd de meest recente versie van onze algemene voorwaarden vinden, omdat wij soms deze aanvullen of wijzigen. De meest recente versie is van toepassing op onze samenwerking.